Czary Wróżek i Moc Uprzejmych Słów - Konkurs Pastyczny dla dzieci

Regulamin Konkursu Plastycznego

„Czary wróżek i moc uprzejmych słów”

„Choć sercem rządzą nierzadko złoto i drogie kamienie, lecz słówko uprzejme
w większej jest mocy i cenie”

1. Celem konkursu jest:
• poznanie twórczości Charlesa Perraulta na podstawie baśni pt. „Wróżki”,
• rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży,
• rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej i talentów plastycznych,
• zwrócenie uwagi na sposób komunikowania się z innymi i rozwiązywanie problemów, poprzez dialog i dochodzenie do porozumienia.

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Strefa Mediacji. Współorganizatorami są: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu i Bydgoszczy, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród uczniów Szkół Podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

  • klasa I i 0
  • klasa II
  • klasa III
  • klasy IV
  • klasy V

4.Zadaniem uczestników jest wykonanie i nadesłanie zdjęcia pracy plastycznej w formie płaskiej, wykonanej dowolną techniką na arkuszu papieru, w formacie A3. Jury będzie brało pod uwagę: oryginalność, pomysłowość, walory plastyczne, samodzielność, estetykę oraz staranność wykonania.
5. Praca plastyczna winna być opisana czytelnie na odwrocie:

  •  imię, nazwisko oraz wiek autora, klasa
  •  nazwę i nr szkoły oraz adres szkoły i e-mail

6.Prace plastyczne w postaci zdjęcia należy nadesłać drogą elektroniczną do 30 czerwca 2020 r. na adres: elzbieta.grzelak@sp7.ovh

7. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

8. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

9. Listę nagrodzonych uczestników oraz powiadomienie o dacie i miejscu wręczania nagród wyślemy drogą e-mailową do zainteresowanych. Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone we wrześniu 2020 roku podczas obchodów Światowych Dni Bajki. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Organizator przyzna jedną Nagrodę główną w każdej kategorii wiekowej oraz 6 wyróżnień. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za konkurs: Szkoła Podstawowa nr 7w Toruniu Elźbieta Grzelak (+48 608 017 344), Stowarzyszenia Strefa Mediacji i Wyższa Szkoła Bankowa: Irena Paczkowska (+48 669 696 619).

Do pracy plastycznej należy dołączyć Kartę Uczestnictwa w Konkursie

KARTA UCZESTNICTWA W KONKURSIE


Imię i nazwisko…………………………………………………………………………...................................
Szkoła (nr szkoły i adres)……………………………………………………………....................................
Klasa, wiek……………………………………………………………..........................................................

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem podanych danych osobowych jest Strefa Mediacji, 87-100 Toruń ul. Balonowa 3, tel.+48669 696 619 dalej zwanym Organizatorem.
Dane osobowe dziecka (uczestnika konkursu) w zakresie imię, nazwisko, adres korespondencyjny i wizerunekbędą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, ogłoszenia wyników oraz promocji działalnościorganizatora, podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Dane osobowe dziecka będą przetwarzane do końca roku kalendarzowego. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych dotyczących dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarza lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. PrzysługujePaństwu prawo przeniesienia danych do innego Administratora. Przysługuje Państwu prawo cofnięciazgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednak w czasie, w którym zgoda obowiązywała Organizator mógł zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe dziecka. Przysługuje Państwu
prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych osobowych uczestnika przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w konkursie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww danych osobowych mojego dziecka w celu uczestnictwa w konkursie oraz publikacji wyników konkursu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data i podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww danych osobowych mojego dziecka w celu publikacji w prasie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data i podpis


Źródła

fot.px

Autorzy

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.

Irena Paczkowska

Pomysłodawca i Prezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji, mediator stały, współzałożyciel strony internetowej strefamediacji.pl