O Mediacjach Gospodarczych podczas Konferencji na temat Ekonomii Społecznej

Toruńską Konferencję zorganizowała Fundacja Gospodarcza Pro Europa. Odbyła się 16 czerwca 2015 r. , w Hotelu Meeting.

Spółdzielnie Socjalne a konflikty
Zarządzenie Spółdzielnią Socjalną wymaga umiejętności radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi zarówno wewnątrz organizacji jak i z podmiotami zewnętrznymi . Konflikty są nieuniknione i z pewnością nie jest możliwe wykluczenie ich z życia zawodowego. Są one zjawiskiem częstym i naturalnym, wynikającymz dynamiki procesów zachodzących między ludźmi. Można nauczyć się jak konfliktom zapobiegać, niwelować ich skutki i rozwiązywać z korzyścią dla obu zaangażowanych w nie stron.

Udział Mediatora jako osoby trzeciej pomagającej w rozwiązywaniu konfliktu
Zdarzają się konflikty wymagające w procesie rozwiązywania - udziału osób trzecich. Dzieje się tak, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia lub gdy wyczerpały inne polubowne metody nie uzyskując zadowalających efektów.
Zdarza się, że bezpośrednie negocjacje nie prowadzą do zawarcia porozumienia lub eskalacja konfliktu i wzajemnej niechęci uniemożliwia stronom przystąpienie do rozmów. W takiej sytuacji można zwrócić się do mediatora - osoby niezależnej, bezstronnej, której zadaniem jest pomóc stronom w znalezieniu rozwiązania, które akceptowałyby obie strony.

Znaczenie i rola mediatora w rozwiązywaniu sporów
Mediator ma kilka zadań:

  • kontroluje proces rozwiązywania konfliktu,
  • chroni przed jego eskalacją,
  • pomaga stronom zrozumieć problem, dokonać analizy konsekwencji różnych rozwiązań,
  • zapewnia stronom poufność oraz bezpieczne warunki rozmów.

Zachowuje w tajemnicy fakty, o których dowiedział się podczas posiedzeń mediacyjnych (chyba, że strony zwolnią go z tego obowiązku). W przypadkach bardzo silnego konfliktu może pośredniczyć w komunikacji między stronami, które nawet nie chcą spotkać się przy jednym stole. Wybór rozwiązania i opracowanie końcowego porozumienia zależy jednak od uczestników.
Strony zatem zachowują kontrolę nad treścią końcowego porozumienia/ugody. Warunkiem zawarcia porozumienia jest zgoda uczestników. Miarą jego jakości - jest satysfakcja stron.

Co mediacja daje przedsiębiorcy?

  1. Mediacja to alternatywna do sądu metoda rozwiązywania sporów, to realne narzędzie biznesowe użyteczne dla przedsiębiorców.
  2. Mediacja zapewnia szybkie, odformalizowane postępowanie, przy niewielkich kosztach i z gwarancją zachowania poufności.
  3. Strony sporu, z pomocą mediatora, wypracowują treść ugody. Wypracowany sposób rozwiązania konfliktu, w pełni go akceptują.

Jak rozpocząć mediację ?
Mediację można rozpocząć na każdym etapie konfliktu. Przed złożeniem sprawy do sądu, gdy toczy się sprawa w sądzie, a także po jej zakończeniu. Mediacja może toczyć się także niezależnie od sądu, gdy nie mamy zamiaru składać swojej sprawy do rozstrzygnięcia przez Wymiar Sprawiedliwości.

Na zakończenie: jak i gdzie znaleźć mediatora?
Mediację organizują przede wszystkim organizacje społeczne, których przedmiotem działalności jest mediacja. Organizacje takie mogą tworzyć ośrodki mediacyjne oraz prowadzić listy stałych mediatorów.

Listy z wykazem stałych mediatorów są przekazywane do sądu, a dokładnie do prezesa sądu okręgowego, który jest zobowiązany do udostępniania takiej listy wszystkim zainteresowanym.

Informacje o mediatorach można również znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości, organizacji społecznych zajmujących się mediacją oraz na stronach internetowych stowarzyszeń mediatorów.
Mediacja może być dla Ciebie najprostszą, najszybszą, najtańszą formą rozwiązywania konfliktów nie tylko gospodarczych.
Przeczytaj relację z konferencji...

W imieniu Stowarzyszenia Strefa Mediacji temat Mediacji Gospodarczych przedstawiła Irena Paczkowska.


Źródła

fot.geralt/px

Autorzy

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.

Irena Paczkowska

Pomysłodawca i Prezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji, mediator stały, współzałożyciel strony internetowej strefamediacji.pl