Ukraińska konferencja i mediacje transgraniczne

Jako mediatorzy i nauczyciele coraz częściej dostrzegamy pojawiąjące się konflikty w związkach dwunarodowościowych polsko – ukraińskich, nierzadko z udziałem dzieci. Ruchy migracyjne oraz łatwość kontaktowania się osób o różnych narodowościach sprawia, że pojawiają się spory z zakresu prawa karnego, cywilnego w tym także rodzinnego.

Mediacje w dwunarodowościowych rodzinach
Skomplikowane konflikty w dwunarodowościowych rodzinach można rozwiązywać także poprzez procedurę mediacyjną. Zwaśnione strony ustalają wtedy warunki ugody akceptowane przez sąd. Takie konflikty pomiędzy rodzicami są często szczególnie bolesne dla dziecka. W niektórych przypadkach grozi to nawet kryzysem w procesie rozwoju dziecka, doświadczającego tak stresujących sytuacji w rodzinie.

Dwunarodowościowa mediacja rodzinna
Zalecenia dotyczące rozwiązywania konfliktów w dwunarodowościowych rodzinach:

  • mediacja powinna być prowadzona przez dwóch mediatorów jako ko-mediacja,
  •  zespół mediacyjny powinien posiadać prawnika, psychologa lub pedagoga i w razie potrzeby tłumacza,
  • mediatorzy powinni pochodzić z krajów pochodzenia stron ze względu na znajomość kultury, tradycji i obyczajowości obojga rodziców,
  • w przypadku uprowadzenia dziecka mediatorzy powinni być gotowi do przeprowadzenia mediacji w ciągu jednego lub dwóch tygodni od otrzymania informacji.

Dlatego tak istotny jest udział w Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji PAMIĘĆ / ZAPOMNIENIE KULTURALNE I PROBLEM TOŻSAMOŚCI WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE WYZWANIA, REFLEKSJE, PERSPEKTYWY.

Konferencja odbędzie się 26-28 września 2019 roku na Czerniowieckim Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fed’kowycza.
Sesja ta nie tylko będzie prezentować najnowsze ustalenia psychologów, socjologów i psychiatrów w dziedzinie rozwiązywania konfliktów i resentymentów w polsko-ukraińskich w rodzinach, ale będzie praktycznie wdrażać w konieczne dla tego działania. A co najważniejsze – uczyć praktyki postępowania z dziećmi z dwunarodowych rozpadających się rodzin oraz sposobów wspierania dzieci, które wyjeżdżając z Ukrainy muszą odnaleźć swoje miejsce w polskich szkołach.

 Urszula Winiarska

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.