Dlaczego warto mediować w szkole?

fot. Jan Vasek/pixabay

Cyberprzemoc a szkoła

Mediacje rówieśnicze

Czy w epoce cyberprzemocy, prześladowania z użyciem mediów elektronicznych, atakowania na blogach internetowych i umieszczania w sieci szkalujących filmów, mediacja może być skutecznym narzędziem do reagowania i próbą rozwiązania sporu bez przemocy?

Dlaczego warto mediować także w szkole?
Mediacja zastępuje karanie – pojednaniem, a zemstę na sprawcy – pomocą dla poszkodowanego. Umożliwia wyrażenie swoich uczuć i emocji. Pozwala opowiedzieć o przeżyciach, przeprosić za szkody, wybaczyć doznane krzywdy, przejąć odpowiedzialność za własne czyny, poznać punkt widzenia drugiej strony. Sprzyja utrzymaniu lub naprawie relacji oraz umożliwia rozwiązanie sporu.

We współczesnym świecie młodzi ludzie nie chcą być tylko przedmiotami zabiegów wychowawczych. Poszukują w sieci miłości i akceptacji. Dla nich wirtualny świat jest hjak najbadziej realny. mediacja może być narzędziem usprawniającym komunikację pomiędzy rówieśnikaminikami. Sprawiedliwość naprawcza, którą jest mediacja, nie opiera się na strachu, lecz szacunku dla odczuwania innych. Sprawia, że konflikt nie ulega wzmocnieniu, ale zmierza do rozwiązania. Uczniowie zasługują na to, aby ich konflikty były rozwiązywane sposobem zapewniającym im bezpieczeństwo, zrozumienie i sprawiedliwość.


Konflikty rozstrzygać czy poszukiwać rozwiązań?
Choć trendy w edukacji co jakiś czas się zmieniają, to należy zauważyć, że umiejętność rozwiązywania konfliktów bez przemocy ciągle pozostaje aktualna. Dlaczego? Otóż rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły narzekają, że dzieci się biją, popychają, przezywają, obrażają, kłócą… Codzienność szkoły to liczne tego typu konfliktowe sytuacje. Najbardziej popularne metody stosowane wobec niezdyscyplinowanych
uczniów to: nagany, uwagi, pogadanki, wezwanie rodziców. Uczestnicy konfliktu nie mają wówczas możliwości, aby w neutralnych warunkach otwarcie wyrazić swoje żale, pretensje.

Skonfliktowane strony nie mogą wspólnie ustalać rozwiązań i docierać do porozumienia.Taka sytuacja prowadzi najczęściej do buntu, frustracji i agresji. To właśnie mediacje rówieśnicze mogą być alternatywnym rozwiązaniem. W tym sposobie dochodzenia do zgody, uczniowie nie walczą ze sobą, lecz z problemem.

7 korzyści mediacji rówieśniczych

Korzyści wynikające ze stosowania mediacji dotyczą wielu płaszczyzn działań środowiska szkolnego: sfery wychowawczej, dydaktycznej, społecznej i organizacyjnej. Co możemy zyskać dzięki takiemu sposobowi rozwiązywania sporów?

  1. Ucząc rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy, rozwijamy umiejętności komunikacyjne potrzebne w dorosłym życiu.
  2.  Pojawia się szansa na zatrzymanie rozwoju konfliktu już w jego początkowej fazie, więc nie rozszerzy się na inne sytuacje.
  3. Uczniowie uczą się rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi. Rozwijają umiejętności związane z identyfikacją potrzeb, znajdują sposób na stres oraz potrafią wyrazić szacunek dla innych.
  4.  Umiejętności komunikacyjne, których się nauczą mogą przenosić poza szkołę oraz do środowiska rodzinnego.
  5. Zapobiega eskalacji konfliktu, który może być spowodowany tradycyjnymi karami, kontraktami czy lękiem przed konsekwencjami.
  6. Spotkanie mediacyjne pozwala spojrzeć szerzej na konflikt i rozpoznać relacje klasowe, co ułatwi wprowadzenie programów naprawczych.
  7. Uczniowie jako mediatorzy pomagają naprawiać nieprawidłowości w relacjach. Nauczyciel-mediator tylko ich wspiera i czuwa nad formalną stroną tego procesu. Jeśli uczniowie sami rozwiązują konflikt pomiędzy sobą, to automatycznieusprawniają proces wychowawczy w danym zespole klasowym. Jednocześnie uczą się odpowiedzialności oraz nowych zachowań prospołecznych.

Mediacja rówieśnicza wspiera budowanie poczucia bezpieczeństwa poprzez naprawianie relacji międzyludzkich. Jest sposobem, który przeciwdziała agresji i przemocy. Uczniowie uczą się akceptacji, tolerancji, dostrzegania i rozumienia potrzeb drugiego człowieka oraz zdobywają zrozumienie dla inności społecznych, kulturowych i religijnych.

Fragment e-booka: " Mediacje rówieśnicze, czyli uczeń jako mediator".

Klikając w link możesz dokonać zakupu ebooka: https://1ct.eu/Wo2b


Źródła

Ury William L., Dochodząc do zgody. Moderator, Taszów 2006.
Rosenberg M., Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Czarna Owca,
Warszawa 2012.

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.