Jak przebiega mediacja i jak do niej przystąpić?

fot. Flikr

Jak przystąpić do mediacji?

Mediacja jest dobrowolna. Może się rozpocząć tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na nią zgodę. Mediacja w sprawach rodzinnych może toczyć się zarówno przed wystąpieniem do sądu, jak i w trakcie postępowania sądowego.
Sesja mediacyjna może być prowadzona na podstawie:

  • umowy o mediację zawartej pomiędzy stronami lub wniosku stron lub
  • postanowienia sądu.

Dlaczego ugoda zawarta w obecności mediatora jest ważna?
Ugoda mediacyjna jest umową zawartą między stronami sporu. Określa się w niej wzajemne prawa i obowiązki stron. Treść ugody muszą zaakceptować obie strony. Sąd może zatwierdzić ugodę, jeżeli wystąpią o to z wnioskiem strony lub jedna z nich.

Ugoda mediacyjna ma moc prawną ugody sądowej po zatwierdzeniu jej przez sąd!
Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, (czyli przez komornika, tak jak wyrok sądu), sąd zatwierdza ją przez nadanie klauzuli wykonalności.

Jak przebiega mediacja?

Zanim poznasz odpowiedź na to pytanie musisz jeszcze wiedzieć, że przebieg mediacji jest poufny. Oznacza to, że mediator jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym się dowiedział podczas prowadzenia mediacji. Nie może być także przesłuchany jako świadek w sprawie, w której prowadził mediację. Poznaj kolejne kroki na drodze do porozumiennia.

  1. Na początku mediator kontaktuje się ze stronami, aby ustalić dogodny termin, czas i miejsce spotkania.
  2. Jeśli strony wyrażą zgodę na sesję mediacyjną mediator uczestniczy w takim spotkaniu. Może także spotkać się z każdą ze stron indywidualnie. W takiej sytuacji będzie pośredniczył w rozmowie między nimi, przekazując stanowiska każdej z nich.
  3. Po zakończeniu spotkań i rozmów mediator sporządza protokół. Jeśli strony zawarły ugodę podpisują ją i zostaje ona dołączona do protokołu.

Ostatnim krokiem mediatora po zakończeniu mediacji jest przekazanie protokołu do właściwego sądu oraz doręczenie odpisu uczestniczącym w spotkaniu stronom.

Skoro mediacja jest procesem krótszym i mniej kosztownym niż proces sądowy, to warto wziąć pod uwagę ten skuteczny i nowoczesny sposób na rozwiązywanie problemów międzyludzkich.


Źródła

dr Agata Gójska, Mediacja w sprawach rodzinnych, Warszawa 2011
A. Rękas (red), Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, Warszawa 2010

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji