Jak Rozwiązać Konflikt Bez Kosztownego Procesu Sądowego?

Według Ministerstwa Sprawiedliwości sądy zamiast rozwiązywać konflikty często je pogłębiają. Zdaniem Ministerstwa ratunkiem może być arbitraż i mediacje. Poznaj podstawowe założenia mediacji, a potem decyduj jak chcesz rozwiązać spór.

Brak informacji o zasadach bezpiecznego poruszania się w grze rynkowej i umiejętnym zawieraniu umów, często bywa przyczyną bolesnych konsekwencji. Powodują one  często utratę płynności finansowej, pozbawiają zdolności kontynuowania działalności, a w skrajnych wypadkach doprowadzają do bankructwa. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i nie chcesz ponosić takich konsekwencji, sprawdź mediacje gospodarcze, bo być może z pomocą mediatora uda się Ci się rozwiązać konflikt i zawrzeć porozumienie z drugą stroną sporu.

Zobacz materiał, zawierający informacje o mediacji gospodarczej.

Informacje, z którymi Cię teraz zapoznam dotyczą prostego sposobu na uniknięcie procesu sądowego. Jako przedsiębiorca przyznasz, że borykamy się z różnymi problemami związanymi z prowadzeniem firmy. Zanim pojawi się konflikt lub nawet w czasie jego trwania, jeśli chcesz uniknąć skierowania sprawy na drogę sądową, możesz wybrać mediacje gospodarcze.

Jakie są 2 ważne cele mediacji jako sposobu na rozwiązanie sporu poza salą sądową?

 1. Wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony konfliktu.
 2. Złagodzenie lub wygaszenie istniejącego sporu.

7 cennych korzyści, które może dać mediacja:

 1. Skrócony czas postępowania.
 2. Obniżenie kosztów finansowych i stresu.
 3. Zwiększenie szans na trwałe usunięcie konfliktu między przedsiębiorcami.
 4. Pomaga w zachowaniu poprawnych relacji w przyszłości.
 5. Obie strony mają wpływ na treść porozumienia.
 6. Zapewniona jest równowaga pomiędzy stronami konfliktu.
 7. Wyższa skuteczność realizacji podpisanych ustaleń.

Wśród rodzajów mediacji w zależności od tego kogo dotyczą i w jakich sprawach wyróżnia się:

 • Mediacje gospodarcze
 • Mediacje cywilne
 • Mediacje rodzinne
 • Mediacje karne
 • Mediacje ds. nieletnich sprawców czynu karalnego.

Jakie są podstawy prawne mediacji gospodarczej?
Kodeks Postępowania Cywilnego, Ustawa o mediacji cywilnej z dnia 28 lipca 2005r.
„Mediacja ma ułatwić dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych i skutecznie udzielać ochrony prawnej tym, którzy wybierali ten tryb dochodzenia roszczeń.”

Jakie zadania ma mediator?

 • Pomaga stronom wypracować porozumienie.
 • Czuwa nad przebiegiem postępowania – lecz nie jest sędzią (nie ocenia), ani adwokatem (nie reprezentuje interesów żadnej strony).
 • Odkrywa rzeczywiste potrzeby i wspiera wytyczanie wspólnych rozwiązań zwaśnionych osób.
 • Pilnuje procedury i wzajemnego szacunku.
 • Dba o wykonalność osiągniętej i podpisanej ugody.

Jaka jest wartość ugody zawartej przed mediatorem?

 1. Ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną ugody sądowej po zatwierdzeniu jej przez sąd. (art. 183 k.p.c.)
 2. Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia. (art.123.k.c.)

Jak skierować sprawę do mediacji? Są dwie drogi.

 • Mediacja sądowa – inicjowana przez sąd w trakcie postępowania sądowego (ze skierowania sądu).
 • Mediacja umowna – inicjowana przez strony (na podstawie umowy mediacyjnej)
  Tego typu mediacja może się odbyć na każdym etapie toczącego się konfliktu.

Dlaczego warto umieszczać w umowach klauzulę mediacyjną.

 1. Zachowasz dobre relacje biznesowe.
 2. Oszczędzisz czas i pieniądze.
 3. Unikniesz stresu sądowego.

  Mediacja nie daje gwarancji, ale jest szansą na pozytywne dla obu stron zakończenie sporu.

Zobacz przykładowy zapis klauzuli o mediacji w umowie.
Umieszczenie takiego zapisu w umowie – to próba rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu.

„Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy „ … ” a „ … ”, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym terminie uzgodnionym przez obie strony, mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.”

Gdzie szukać mediatora?
Mediatorów można znaleźć:

 • na listach mediatorów umieszczonych przy sądach okręgowych,
 • w Ośrodkach Mediacji,
 • w Fundacjach,
 • w Stowarzyszeniach.

Zainteresował Cię temat szybkiego rozwiązywania konfliktów? Jeśli tak, to teraz masz już wybór sposobu, w jaki możesz rozwiązać spór.

„W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.” - Paulo Coelho

POROZUMIENIE jest jedną z nich.


Źródła

adw. Pieckowski S., Mediacja w sprawach gospodarczych, Warszawa 2011
raport „Doing Business 2012”, Bank Światowy i IFC

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji