Jakie są podobieństwa i różnice między negocjacjami a mediacjami?

fot. duchesssa

Zastanawiałeś się, dlaczego ludzie tak często nie decydują się na rozwiązanie swojego konfliktu we własnym zakresie, nie angażując w to osób trzecich? Zamiast tego wolą interwencję poprzez skierowanie sprawy do sądu. Ponoszą wtedy ogromne koszty zarówno te bezpośrednie, związane z aspektem ekonomicznym, jak i te związane z aspektem psychologicznym.

Dobrowolne porozumienie – podstawa negocjacji i mediacji

Istota negocjacjimediacji jest w zasadzie identyczna. W obu przypadkach chodzi o osiągnięcie dobrowolnego porozumienia przez samych zainteresowanych. Sposób, w który to następuje jest również bardzo podobny. Zarówno negocjacje jak mediacje, to ukierunkowana rozmowa. Cechuje je duża elastyczność, co do zakresu przedmiotowego, czasu, a także miejsca. To same strony mają decydujący wpływ na ich przebieg, nadając im prywatny, poufny charakter.

Różnice między negocjacją a mediacją

Oprócz licznych podobieństw miedzy mediacjami a negocjacjami występują także dość istotne różnice. Fakt uczestnictwa mediatora w sposób istotny zmienia strukturę i samą dynamikę negocjacji. Już sama jego obecność powoduje:

  1. skłanianie stron do obiektywizowania własnych twierdzeń;
  2. precyzowania, czasem również do przewartościowania stawianych żądań.

Obecność mediatora to również wsparcie dla stron w różnej formie m.in.:

  • przez zadawanie pytań, które pomagają stronom uporządkować własne oczekiwania;
  • pozwalają one dostrzec stronom elementy, których wcześniej nie zauważały.

Mediator może także:

  • sondować zbieżność ich interesów oraz ich skłonność do ustępstw w ramach spotkań wspólnych i indywidualnych;
  • porządkować oraz ukierunkowywać rozmowę;
  • zachęcać strony do poszukiwania kreatywnych rozwiązań problemu.

Rolą mediatora jest dążenie do wykorzystania integracyjnego (rozumianego jako wspólne działanie w celu wypracowania rozwiązania danego konfliktu) negocjacji.

Ze względu na postępującą instytucjonalizację mediacji, różnice między mediacjami
a negocjacjami są coraz bardziej wyraźne. Negocjacje są na ogół rozpoczynane spontanicznie i całkowicie dobrowolnie, natomiast obowiązek mediacyjny coraz częściej wynika z zobowiązań umownych, podejmowanych jeszcze przed zaistnieniem sporu, lub też z postanowienia sądu, czy też z przepisów prawa.

Ugoda mediacyjna w odróżnieniu od ugody zawartej w wyniku negocjacji przypomina bardziej ugodę sądową. Warto brać to pod uwagę, by wykorzystać w sytuacji, która wymaga podjącia  decyzji o sposobie rozwiązania sporu. 

 

 

 


Źródła

Mediacje. Teoria i praktyka pod redakcją Ewy Gmurzyńskiej i Rafała Morka. Wydawnictwo Oficyna Wolters Kluwer Business

Autor

Irena Paczkowska

Pomysłodawca i Prezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji, mediator stały, współzałożyciel strony internetowej strefamediacji.pl