O mediacji z udziałem nieletniego.

fot. fotolia

Na czym polega rola mediatora w mediacji z udziałem nieletniego?

Spotkanie mediacyjne nie może się obyć bez obecności mediatora. Jego zadaniem jest pomóc stronom wypracować porozumienie. Poza tym wspiera obie strony, łagodzi emocje i czuwa nad przebiegiem spotkania. Nie jest jednak odpowiedzialny za wynik mediacji i nie narzuca własnych rozwiązań. Od pokrzywdzonego i sprawcy zależy czy dojdzie do porozumienia. Mediator daje szansę, by szybko zakończyć postępowanie karne.

Kim są strony w mediacji?
Jeśli poszkodowany i sprawca wyrażą swoją chęć do rozmowy mediator organizuje spotkanie. Stronami w tym przypadku są:

  • nieletni sprawca czynu karalnego, jego rodzice/ opiekunowie prawni
  • pokrzywdzony, którym może być osoba dorosła lub małoletni, jego rodzice/opiekunowie prawni.

Kto wnioskuje o przeprowadzenie mediacji z udziałem nieletniego?
Inicjatorami spotkania z mediatorem może być:

  • sąd rodzinny,
  • pokrzywdzony,
  • nieletni oraz jego rodzice.

Co to jest ugoda mediacyjna?
Ugoda mediacyjna uwzględnia zdanie obydwu stron. Jest zawartym na piśmie porozumieniem pomiędzy pokrzywdzonym a nieletnim. Mediator nie przedstawia gotowej ugody, ale pomaga ustalić jej treść. Postanowienia ugody mediacyjnej są dla sądu propozycją wskazującą , jak strony widzą rozwiązanie problemu.

Ważne:
Odpowiedzialność za wynik mediacji spoczywa na pokrzywdzonym i sprawcy. Nie każda mediacja kończy się podpisaniem ugody. Daje jednak dużą szansę, by strony podczas spotkania wysłuchały się i próbowały wygasić konflikt.

Jakie są koszty mediacji?
Koszty mediacji karnej z nieletnim sprawcą pokrywa w całości Skarb Państwa.
W przypadku, gdy strony same zgłosiły się do mediatora (bez skierowania sądu rodzinnego), to one pokrywają koszty mediacji, przed rozpoczęciem sesji mediacyjnej. W tej sytuacji nalezy skontaktować sie z wybranym mediatorem lub ośrodkiem mediacji.Kierując sprawę do mediacji sąd określa termin

Czas trwania mediacji

Kierując sprawę do mediacji sąd określa czas trwania postępowania mediacyjnego. Nie może być on dłuższy niż 6 tygodni.  Wyznaczony termin rozpoczyna się wraz z datą doręczenia postanowienia.

Warto pamiętać, że uczestnicy mediacji na kazdym etapie postępowania mogą wycofać swoją zgodę na mediację. W takim wypadku nie ponoszą żadnych konsekwencji.

 


Źródła

B. Wajerowska-Oniszczuk, Mediacja w polskim prawie nieletnich, Warszawa 2011
A. Rękas (red), Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, Warszawa 2010

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.