Poznaj przebieg mediacji, koszty i czas.

fot. fotolia

Warto poznać koszty, czas i przebieg mediacji.

Koszty- warto się im przyjrzeć bliżej.
Przyjęto zasadę, że koszty mediacji określają strony w umowie o mediację zawartej z mediatorem lub Ośrodkiem Mediacyjnym. Ośrodki mediacyjne prowadzące stałe listy mediatorów najczęściej dysponują imformacjami okrślającymi  koszty związane z prowadzeniem mediacji. Najprościej jest skontaktować się z przedstawicielem danego ośrodka, aby zapoznać się z takim danymi. Na pewno będzie to mniejszy wydatek, niż w przypadku rozprawy sądowej.

W sprawach, w których do mediacji skierował sąd, zawsze koszty mediacji wchodzą w skład kosztów procesu. Dodatkową zachętą jest ważna zasada, że jeżeli zawarto ugodę przed mediatorem w toku sprawy, to nastąpi zwrot powodowi 3/4 uiszczonego wpisu.

W postępowaniu mediacyjnym wszczętym na podstawie skierowania z sądu, wysokość wynagrodzenia mediatora określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005r. i wynosi za pierwsze posiedzenie wynosi – 60 zł, a za każde następne – 25 zł.

Czas trwania mediacji.

W przypadku, gdy sąd wyznacza czas trwania mediacji, takie postępowanie trwa najczęściej około jednego miesiąca. Jeśli strony uznają, że jest to zbyt krótki termin, to na wniosek przedsiębiorców czas ten może zostać przedłużony. Jeśli  atomiast strony zgłoszą się bezpośrednio do Ośrodka Mediacyjnego, to tylko od nich zależy, długość trwania i ilość spotkań mediacyjnych prowadzących do ugody.

Spotkanie mediacyjne najczęściej przebiega następująco:

1. Mediator kontaktuje się ze stronami, aby ustalić dogodny termin i miejsce spotkania.
2. Jeśli strony wyrażą zgodę na sesję mediacyjną, mediator uczestniczy w takim spotkaniu. Może także spotkać się z każdą ze stron indywidualnie. W takiej sytuacji będzie pośredniczył w rozmowie między nimi, przekazując stanowiska każdej z nich.
3. Po zakończeniu spotkań i rozmów mediator sporządza protokół. Jeśli strony zawarły ugodę podpisują ją i zostaje ona dołączona do protokołu.
4. Ostatnim krokiem mediatora po zakończeniu mediacji jest przekazanie protokołu do właściwego sądu oraz doręczenie odpisu przedsiębiorcom.

Znając czas, koszty, przebieg spotkania mediacyjnego wystarczy zastanowić się, czy skorzystać z takiego sposobu na osiągnięcie satysfakcjonującego porozumienia.


Źródła

Agnieszka Rękas (red), Mediacja i sądownictwo polubowne, Warszawa 2010
adw. Sylwester Pieckowski, Mediacja w sprawach gospodarczych, Warszawa 2011

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji