Praktyczne Powody, dla Których Przedsiębiorcy Wybierają Mediacje Gospodarcze

fot. DanEvans

Przedsiębiorca i Mediacje Gospodarcze

Przedsiębiorcy rozwiązując sporne sprawy zamiast kosztownego i czasochłonnego procesu sądowego mogą wybrać sposób pozasądowy, czyli mediacje gospodarcze.

Jako przedsiębiorca na pewno jesteś zainteresowany znalezieniem optymalnego rozwiązania, które pozwoli Ci na szybkie zakończenie konfliktu. W zestawieniu z postępowaniem sądowym mediacja może być korzystniejszą formą zakończenia konfliktu z wielu powodów.

 1. Powody Ekonomiczne

  • Mediacja obniża koszty i łatwo daje się skalkulować ( jeżeli ugoda będzie zawarta przed mediatorem w toku sprawy toczącej się w sądzie, to nastąpi zwrot powodowi 3/4 uiszczonego wpisu).
  • Mediacja działa szybko. Jej przebieg uzależniony jest od aktywności stron, a nie od terminarza sądowego. Spotkania mediacyjne mogą odbywać się nie tylko przed południem. Większość mediacji kończy się ugodą po 3- 4 posiedzeniach, które odbywają się w odstępach kilkudniowych.

 2. Powody związane z efektywnością

  • Mediacja pozwala na elastyczność i wykorzystanie nieszablonowych rozwiązań. Daje pełną kontrolę przedsiębiorcom nad przebiegiem spotkań i przyjętymi rozwiązaniami. Podczas rozpraw sądowych jest to niemożliwe.
  • Mediacja skutecznie przerywa bieg przedawnienia. Gdy zakończy się ugodą zatwierdzoną przez sąd ma moc równą ugodzie sądowej.

 3. Powody dotyczące poszanowania prywatności

  • Poufność mediacji wiąże się z tajnością przebiegu spotkań i treścią rozmów. Mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa. Jest to przeciwieństwo posiedzeń sądowych, które najczęściej są jawne. Twoje tajemnice handlowe, wrażliwe sprawy osobiste oraz reputacja zawodowa są chronione.
  • Dyskretność mediacji w stosunkach gospodarczych stanowi jej atut . Niewiele osób bowiem wie o prowadzonym postępowaniu. Spory sądowe często wywierają negatywny wpływ na wizerunek przedsiębiorcy.

  4. Powody związane z zachowaniem dobrych relacji

  • Mediacja ułatwia utrzymanie dobrych, biznesowych relacji. Spotkania odbywają się w neutralnym miejscu. Mediator pomaga wypracować porozumienie.W trakcie procesu sądowego pełnego stresu i napięć procedura wykazuje zwyciężonego i przegranego. Zamyka często szanse dalszej współpracy. Postępowanie mediacyjne daje szansę, by przedsiębiorcy pozostali partnerami biznesowymi po zakończeniu sporu.
  • Mediacja jest odformalizowana i ma prostą procedurę. Strony mogą się swobodnie wypowiadać. Nie działa tzw. taktyka procesowa oraz nie występują skomplikowane procedury sądowe.

Jak skierować spór do mediacji gospodarczych?

 • Chociaż jeden z przedsiębiorców powinien wystąpić do mediatora lub Ośrodka Mediacyjnego z wnioskiem o mediację. Druga strona musi jednak wyrazić zgodę na udział w mediacji.
 • Sąd z własnej inicjatywy może skierować sprawę do mediacji. Jeśli taka mediacja nie przyniesie rezultatu, strony mogą samodzielnie zainicjować kolejną mediację przez wystąpienie z wnioskiem o jej przeprowadzenie.
 • Strony przed powstaniem sporu mogą zapisać w umowie, że sporne sprawy będą rozwiązywały w drodze mediacji. Służy do tego klauzula mediacyjna.

Jako Przedsiębiorca - nie masz obowiązku zawierania ugody podczas mediacji.

Co się stanie, jeśli ugoda nie zostanie zawarta?
Jeśli ugoda nie zastanie zawarta strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu przed sądem.

Porozumienie zawarte przed mediatorem może być zatwierdzone przez sąd. Wystarczy, że strony sporu wystąpią o to z wnioskiem skierowanym do sądu.

Powody, dla których przedsiębiorcy wybierają mediacje gospodarcze wskazują, że ten sposób rozwiązywania konfliktów zasługuje na to, by uznać go za wygodny i użyteczny. Powoli polscy przedsiębiorcy dostrzegają, że istnieje alternatywa dla postępowania sądowego.

Ministerstwi Sprawiedliwości przygotowało szereg ułatwień, aby wykorzystywać mediacje w celu zakończenia sporów. 24 lipca 2015 roku wprowadzono zmiany. Ich celem jest skrócenie i usprawnienie procesów sądowych oraz obniżenie kosztów sporów.


Źródła

Agnieszka Rękas (red), Mediacja i sądownictwo polubowne, Warszawa 2010
adw. Sylwester Pieckowski, Mediacja w sprawach gospodarczych, Warszawa 2011
www.ms.gov.pl, Ułatwienia dla przedsiębiorców w zakresie mediacji i arbitrażu

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji