W Jakich Sprawach Przedsiębiorca Może Wykorzystać Mediacje Gospodarcze?

fot. geralt/px

Przedsiębiorcy i Klauzula Mediacyjna

W Polsce może być wkrótce tak jak w Kanadzie, USA, Wielkiej Brytanii czy w Niemczech... W tych krajach przedsiębiorcy najpierw starają się rozwiązać spór w drodze mediacji – informuje wiceszef Ministerstwa Gospodarki Mariusz Haładyj.

Niewykorzystany potencjał mediacji gospodarczych
Przyszłość mediacji w Polsce wygląda obiecująco. Dlaczego zatem tak niewiele sporów przedsiębiorcy rozwiązują poprzez spotkania mediacyjne? Najczęściej sporne sprawy trafiają do sądów lub do rozstrzygnięcia przez arbitra. W ten sposób prowadząc biznes traci się cenny czas i pieniądze. Koszty emocjonalne zazwyczaj także są wysokie.

Problem rozwoju mediacji gospodarczych w Polsce
Na problem rozwoju mediacji w naszym kraju zwraca uwagę prof. Andzrej Torbus z wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:
"Głównym problemem dla sukcesu mediacji jest to, że mimo wszystko polski przedsiębiorca nie zna jeszcze wszelkich zalet mediacji link. To jest, jak sądzę, etap przejściowy, tutaj doświadczenie krajów anglosaskich i bliższych nam krajów Europy Zachodniej, rozwiniętych gospodarczo, każe myśleć, że i u nas ten proces boomu mediacyjnego nastąpi.”

Jakie sprawy przedsiębiorca może rozwiązać wykorzystując mediacje gospodarcze?

Do mediacji gospodarczej jako przedsiębiorca możesz skierować wszystkie sprawy, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody.
Przykładowe spory, które można rozwiązać z pomocą zaufanego mediatora:

  • spory o zapłatę,
  • spory dotyczące zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów handlowych,
  • spory o naruszenie praw autorskich oraz patentowych oraz o naruszenie znaków towarowych,
  • spory wewnątrz kadry zarządzającej,
  • spory w sprawach budowlanych,
  • spory wynikające ze stosunków handlowych podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

Na każdym etapie postępowania mediacyjnego możesz się wycofać, ponieważ udział w mediacji jest dobrowolny.

Jak zabezpieczyć się przed konfliktem, aby nie rozwiązywać go w sądzie?
Możesz skutecznie zabezpieczyć się przed rozstrzygnięciami wydawanymi przed sądem już na etapie podpisywania umowy z kontrahentem. Wystarczy, ze umieścisz w umowie tzw. „klauzulę mediacyjną”. Zgodnie z jej zapisem strony zobowiązują się wtedy do skorzystania z mediacji przed skierowaniem sprawy do sądu. Przy prowadzonej działalności gospodarczej sprawne, szybkie i skuteczne załatwienie sporu trudno przecenić.

Treść klauzuli mediacyjnej
W dowolną umowę możesz wkomponować zapis dotyczący wykorzystania klauzuli mediacyjnej.  Dzięki temu spróbujesz skutecznie rozwiązać spór zachowując jednocześnie dobre stosunki z kontrahentem.


"W przypadku zaistnienia pomiędzy ........................ i ........................ jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawarcia, obowiązywania lub sposobu wykonania niniejszej umowy, Strony zobowiązują sie do zastosowania w pierwszej kolejności mediacji gospodarczej przed wniesieniem sprawy do własciwego sądu. Jeżeli mediacja nie przyniesie satysfakcjonującego rozwiązania sporu, każda ze stron może wnieść sprawę do sądu powszechnego."Poznaj inny przykładowy zapis dotyczący Klauzuli Mediacyjnej.

Po wydaniu wyroku przez sąd najczęściej zrywa się kontakty biznesowe z drugą stroną. Mediacje dają szansę na to, aby relacje pomiędzy przedsiębiorcami pozwalały im utrzymać kontakty i planować dalszą współpracę.


Źródła

adw. Pieckowski S., Mediacja w sprawach gopsodarczych, Warszawa 2011

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.