Plebiscyt "Toruński Most Porozumienia" - 2018

Regulamin Plebiscytu dla Przedsiębiorców

"Toruński Most Porozumienia ” - TMP

§1

Postanowienia ogólne.


Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem Plebiscytu jest Stowarzyszenie Strefa Mediacji z siedzibą w Toruniu, ul. Balonowa 3/2, 87-100 Toruń, wpisana przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000463436, NIP 9562303644, REGON 341436710.
2. Organizator ustala adres korespondencyjny dla Plebiscytu:
87-100 Toruń, ul. Balonowa 3/2.
3. Czas trwania Plebiscytu ustala się na okres od 10 września 2018 r. do 20 października 2018 r.
4. Plebiscyt ma na celu wyłonienie przez internatów strony www.strefamediacji.pl laureatów wśród przedsiębiorców MŚP, którzy w swoich umowach wykorzystują klauzulę mediacyjną.
5. Wyróżnienie przedsiębiorcy w plebiscycie: „Toruński Most Porozumienia” ma charakter uznaniowy i jest wyrazem uznania przedsiębiorców i społeczności za inicjatywę wykazaną przez laureata w rozwiązywaniu sporów i konfliktów, poprzez umieszczanie w umowach klauzuli mediacyjnej.
6. Organizator ustala komisję w składzie: Irena Paczkowska (prezes SSM), Urszula Winiarska (mediator SSM), Wiesław Rembiasz (propagator mediacji).
7. Zadaniem komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywaniem reklamacji.

§2
Zasady Plebiscytu. Zgłoszenia do udziału w Plebiscycie.

1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
2. W Plebiscycie mogą brać udział przedsiębiorcy działający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
a) Prowadzą działalność gospodarczą (wg CEIDG lub KRS).
b) Posiadają w swoich umowach z klientami lub kontrahentami klauzulę mediacyjną.
3. Swoje propozycje kandydatur do tytułu „Toruński Most Porozumienia” mogą zgłaszać pełnoletni internauci oraz sami przedsiębiorcy w okresie od 10 września 2018 roku do 10 października 2018 roku włącznie.
Plebiscyt odbywa się w dwóch etapach:
I. Etap nominacji.
1. Nominowanym do otrzymania tytułu „ Most Porozumienia” może być każdy czynny uczestnik życia gospodarczego prowadzący działalność gospodarczą, który posiada w umowach zapis związany z klauzulą mediacyjną. Nominowani przedsiębiorcy przechodzą do drugiego etapu zakwalifikowani przez Komisję Plebiscytu.
2. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do biura Organizatora, pocztą tradycyjną lub na skrzynkę elektroniczną: urszula.winiarska@strefamediacji.pl
3. Zgłoszenia:
a) Zgłoszenia należy przesyłać na adres biura Organizatora: „Stowarzyszenie Strefa Mediacji” ul. Balonowa 3,2, 87-100 Toruń, na formularzach zgłoszeniowych zamieszczanych na stronie strefamediacji.pl. Wypełnione czytelnie zgłoszenie musi być czytelnie podpisane i zawierać numer telefonu osoby zgłaszającej w celu możliwości dokonania weryfikacji zgłoszenia. Zgłoszenia nie spełniające powyższych warunków nie będą brały udziału w plebiscycie. Zgłoszenia nadesłane po 10 października 2018 roku nie wezmą udziału w Plebiscycie.
b) Poza zgłoszeniem listownym propozycje kandydatów do Plebiscytu można przesłać mailem na adres: urszula.winiarska@strefamediacji.pl.
W tytule maila należy wpisać Plebiscyt „Most Porozumienia”.
Treść maila powinna zawierać następujące informacje:
• nazwę i adres siedziby zgłaszanej firmy;
• nazwisko i imię osoby uprawnionej do reprezentacji;
• nr telefonu zgłoszonego przedsiębiorcy;
• adres e-mail lub strony www;
• imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby zgłaszającej firmę, w celu możliwości dokonania weryfikacji zgłoszenia,
• data wypełnienia.
4.W celu umożliwienia dokonania oceny przedsiębiorstw przez Komisję Plebiscytu, kandydaci powinni dostarczyć do organizatora wypełnione oświadczenie o stosowaniu w swoich umowach klauzuli mediacyjnej.
5. Spośród wszystkich nadesłanych prawidłowych zgłoszeń Komisja Plebiscytu stworzy listę kandydatów Plebiscytu, która będzie publikowana na stronie: www.strefamediacji.pl.
6. W przypadku, gdy zaistnieje podejrzenie nieprawdziwego zgłoszenia Organizator na wniosek osoby zgłoszonej, bądź na podstawie własnej decyzji usunie dane firmy ze strony internetowej Plebiscytu i z listy do głosowania.
7. Komisja Plebiscytowa może podejmować decyzję o wykluczeniu kandydatów nie spełniających wymogów regulaminu lub z innych przyczyn wynikających z przepisów i norm społecznych w trakcie trwania Plebiscytu.
8. Decyzja Komisji Plebiscytowej jest ostateczna.
9. Z udziału w Plebiscycie wyłączeni są pracownicy oraz dzieci pracowników Organizatora.
II. Etap głosowania.
1. Głosować na nominowanych przedsiębiorców do otrzymania tytułu:
TORUŃSKI MOST POROZUMIENIA” może każdy internauta oraz sami przedsiębiorcy, w okresie od 12 października 2018 roku do 20 października 2018 roku włącznie.
2. Każdy uczestnik może oddać po jednym głosie na wybranego przez siebie kandydata z listy nominowanych.
3. Każdy internauta może oddać jeden głos.

§3
Komisja Plebiscytu.

1. Komisję powołuje Organizator Plebiscytu.
4. Skład Komisji może ulec zmianie z powodów niezależnych od Organizatora.

§4
Tytuły przyznawane w Plebiscycie.


1.Laureat, wyłoniony w drodze Plebiscytu, oprócz honorowego tytułu otrzymuje także wyróżnienie. Miejsce oraz czas wręczenia Statuetki ustala Komisja Plebiscytu.
2.Wyróżnienia - Komisja może przyznać dodatkowe wyróżnienia. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
3. Zwycięzcą będzie przedsiębiorca, który otrzyma największą liczbę głosów.
4. Ogłoszenie wyników Plebiscytu oraz nadanie tytułu nastąpi w październiku 2018 r.

§5
Ogłoszenie wyników i nagrody.


1. Firma, która zdobędzie największą liczbę głosów uzyska honorowy tytuł w Plebiscycie „Toruński Most Porozumienia”.
2. Laureat będzie zaprezentowany na stronie internetowej Stowarzyszenia Strefa Mediacji i otrzyma wyróżnienie.
3. Wyniki Plebiscytu opublikujemy na stronie internetowej www.strefamediacji.pl, po zakończeniu głosowania.
4. Wręczenie nagród odbędzie się 13 listopada 2018 roku, podczas Kongresu Przedsiębiorczości w Brodnicy.
5. W przypadku nie odebrania nagrody w terminie wskazanym przez Organizatora pozostanie ona jego własnością.


§6
Ochrona danych osobowych.


1. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Plebiscytu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Plebiscytu, wydania nagród i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska, nazwy przedsiębiorstwa osób nagrodzonych, nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Plebiscytu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
2. Organizator nie będzie przechowywał danych osobowych i zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych uczestników Plebiscytu innym podmiotom.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji osób wyróżnionych w Plebiscycie może prowadzić do odmowy przyznania prawa do wyróżnienia lub odmowy jej wydania.


§7
Postępowanie reklamacyjne.


1. Prawo do wniesienia reklamacji związanej z niniejszym Plebiscytem przysługuje każdemu uczestnikowi Plebiscytu.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Plebiscytu wyłącznie w formie pisemnej, najpóźniej 7 dni od dnia opublikowania ostatecznych wyników głosowania. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie nie będą uwzględniane.
3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście do biura Organizatora – Stowarzyszenie Strefa Mediacji, 87-100 Toruń, ul. Balonowa 3/2.
4. Na kopercie powinien znajdować się dopisek: „Most Porozumienia" - reklamacja.
5. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę i dokładny adres siedziby firmy, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz czytelny podpis uczestnika Plebiscytu.
6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 2 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
7. Organizator rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień niniejszego Regulaminu.
8. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.


Załączniki:
Zał. Nr 1
Przykład klauzuli mediacyjnej do zastosowania.
„W przypadku zaistnienia sporu o charakterze gospodarczym między XXX a YYY, zobowiązujemy się do zastosowania w tym przypadku mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów gospodarczych, przed lub zamiast wniesienia sprawy do sądu. Jeżeli w terminie 30 dni od daty wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony, mediacja nie przyniesie satysfakcjonującego rozwiązania sporu, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym. ”

Zał. Nr 2 (pobierz formularze z załącznikami)
Formularz zgłoszeniowy do Plebiscytu „Toruński Most Porozumienia” dla przedsiębiorców.
Nazwę i adres siedziby zgłaszanej firmy ......................................................................
Nazwisko i imię osoby uprawnionej do reprezentacji; .................................................
nr telefonu zgłaszanego przedsiębiorcy; ........................................................................
adres e-mail lub strona www;........................................................................................
imię i nazwisko (przedsiębiorstwo) oraz nr telefonu osoby zgłaszającej firmę ......................................................................................................................................
Data:
Podpis:
ZGŁOSZENIE PROSIMY PRZESYŁAĆ do 10 października 2018 r.
na adres: 87- 100 Toruń, ul. Balonowa 3/2, Stowarzyszenie Strefa Mediacji

Zał. Nr 3
Oświadczenie dotyczące posiadania w umowach klauzuli mediacyjnej.

Toruń, dnia...........................2018 r.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że posiadam w swoich umowach z klientami, kontrahentami klauzulę mediacyjną.
Podpis osoby reprezentującej firmę: