Statut Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Strefa Mediacji

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Strefa Mediacji zwane dalej „Stowarzyszeniem” i działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104
  z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie z dnia 24.04.2003 z późniejszymi zmianami i postanowień a także niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie może używać w nazwie skrótu „SSM”.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
 4. Stowarzyszenie jest organizacją: apolityczną, dobrowolną i samorządną.

§ 2

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne kraje zgodnie z zasadami prawa miejscowego, a siedzibą miasto Toruń.
 2. Stowarzyszenie może tworzyć na terenie całego kraju swoje biura w celu realizacji zadań statutowych.

§ 3

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych oraz – z zachowaniem obowiązujących
  przepisów prawa – międzynarodowych i zagranicznych stowarzyszeń bądź organizacji
  o zakresie działania zbieżnym z jego celami.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich,
  decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nie należące do Stowarzyszenia.

§ 5

 1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną i okrągłą o treści ustalonej przez Zarząd.
 2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę członkowską, godło, logo, chorągiew oraz może wydawać legitymacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Działalność Stowarzyszenia służy osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, ale posiadającym podmiotowość prawną, a także osobom i instytucjom wspierającym działalność statutową Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 7

Stowarzyszenie jednoczy i zrzesza osoby zajmujące się zawodowo oraz sympatyzujące
z alternatywnymi metodami rozwiązywania konfliktów, w szczególności mediacjami bądź dziedzinami pokrewnymi – w trosce o umożliwienie im pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi.

§ 8

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Działalność oświatowa w zakresie przygotowania do zawodu oraz ustawicznego doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania zawodu mediatora i innych zawodów związanych z alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów i konfliktów .
 2. Prowadzenie i pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i sporów za pomocą alternatywnych metod rozwiązywania sporów i konfliktów, w szczególności przez mediacje zlecane przez osoby prawne, osoby fizyczne a także skierowanych do mediacji na podstawie postanowienia sądu (lub innych uprawnionych organów).
 3. Propagowanie i upowszechnienie wiedzy z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów i konfliktów wśród różnych grup zawodowych i społecznych.
 4. Propagowanie i poszerzanie wiedzy o alternatywnych metodach rozwiązywania konfliktów w społeczeństwie.
 5. Propagowanie kultury pokojowego rozwiązywania sporów.
 6. Promocja i przedstawianie polubownych rozwiązań konfliktów i sporów poprzez mediacje i negocjacje.
 7. Działanie na rzecz rozwoju mediacji i integracji środowiska mediatorów.
 8. Budowanie podstaw właściwych relacji międzyludzkich poprzez upowszechnianie idei komunikacji pozbawionej przemocy, opartej na dialogu, współpracy i szacunku.
 9. Udzielanie pomocy osobom i podmiotom będącym w konflikcie i umożliwienie im przeprowadzenie rzeczowej rozmowy o problemie.
 10. Inicjowanie oraz rozwijanie kontaktów Stowarzyszenia z firmami, instytucjami
  w obszarze rozwiązywania konfliktów i sporów, w szczególności w dziedzinie mediacji
  i negocjacji.
 11. Współpraca i wymiana doświadczeń z placówkami naukowymi, badawczymi, uczelniami oraz organizacjami działającymi na rzecz rozwiązywania konfliktów, w szczególności w dziedzinie mediacji i negocjacji.
 12. Edukacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów.
 13. Podnoszenie kwalifikacji mediatorów, organizacji społecznych, instytucji państwowych i innych biorących udział w sporach oraz sytuacjach konfliktowych w polubownym dojściu do porozumienia.
 14. Tworzenie lokalnego partnerstwa między sektorem publicznym, biznesem a sektorem rządowym, promocja wolontariatu.
 15. Realizacja zadań publicznych i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego
  i udział w pracach zespołów doradczych.
 16. Budowanie relacji, tworzenie prawidłowej współpracy między przedsiębiorcami oraz promocja przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności.
 17. Upowszechnianie wiedzy na temat 10 Zasad Global Compact i inicjatyw ONZ na rzecz harmonijnego rozwoju, poprzez wdrażanie standardów jakości w organizacjach.
 18. Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i profesjonalizacji przedsiębiorstw społecznych.
 19. Wspieranie osób przygotowujących się do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej
 20. Promocja idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw).
 21. Wspieranie działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości oraz zasad etycznego prowadzenia biznesu.
 22. Upowszechnianie i wdrażanie modeli, metod, systemów zarządzania (efektywnej organizacji przedsiębiorstw).
 23. Promowanie dobrych praktyk prowadzenia działalności gospodarczej
 24. Działanie na rzecz integracji pokoleń, środowisk społecznych.
 25. Prowadzenie konsultacji społecznych.
 26. Poradnictwo prawno-obywatelskie. Podnoszenie świadomości prawnej w społeczeństwie.
 27. Wspierania oraz propagowania idei sprawiedliwości naprawczej w tym mediacji jako metody rozwiązywania sporów
 28. Kształtowanie szeroko rozumianych umiejętności psychospołecznych, poprawiających jakość funkcjonowania zawodowego człowieka.

Rozdział III
Członkowie stowarzyszenia

§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być :
a) osoby fizyczne i prawne;
b) osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 12


Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, również nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który: złoży pisemną deklarację członkowską oraz przedstawi opinię 2 członków Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,
 2. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 3. Korzystania z urządzeń i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 4. Udziału w zebraniach, wykładach, konferencjach, sympozjach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 5. Zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia,

§ 17

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania Statutu i uchwał, regulaminów władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego płacenia składek,
 4. uczestnictwa w każdym Walnym Zebraniu Członków.
 5. Upoważnia się Zarząd do wprowadzenia Uchwały określającej dalsze obowiązki członka Stowarzyszenia. Uchwała podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

§ 18

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 19

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 20

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 21

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia;
 2. śmierci członka Stowarzyszenia,
 3. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
 4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 5. wykluczenia przez Zarząd z powodu :
  a) łamania Statutu,
  b) nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  c) notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  d) niepłacenia składek przez trzy kwartały,
  e) na pisemny wniosek 2 członków Stowarzyszenia z wyżej wymienionych powodów,
  f) nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 22

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków (złożone na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej) w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały za pośrednictwem Zarządu.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 23

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd .
 3. Komisja Rewizyjna.